Ju lutemi keni gati dokumentet e mëposhtme (nëse dorëzoni formularin pa to, një regjistrues do të kontaktojë për t'i marrë ato)
  • Një certifikatë origjinale lindjeje me vulë. Në datë 31 gusht 2021 fëmija duhet t’i ketë mbushur 5 vjeç.
  • Dy lloj dokumentesh që provojnë rezidencën në Beverly Klikoni këtu për listën e dokumenteve të pranueshme
  • Karta e Axhornuar e Imunizimit / Prova të Ekzaminimeve Mjekësore

If you have any technical issues with this form please email feedback@beverlyschools.org

Demografike
Lloji i Regjistrimit
Emri
Nofka
Seksi
Data e Lindjes
Statusi Ushtarak i Familjes
Nxënësi Jeton Me
(seleksiononi çdo opsion të aplikueshëm)
Adresa
Rruga:
Qyteti:
Shteti:
Kodi Postar:
Kontaktet
Ju lutemi përfshini të paktën një kontakt, përfshirë prindërit / kujdestarët.
Shto Kontakt

Nuk është i autorizuar të marr studentin
Ju lutemi listoni këdo që NUK është i autorizuar të marrë nxënësin.
Do të kërkohen dokumente
Emër Jo i Autorizuar
Marrëdhënie Jo e Autorizuar
Mjekësore

Probleme Shëndetësore

seleksiononi çdo opsion të aplikueshëm
Probleme të Tjera Shëndetësore

Alergji

Medikamente që merren pa recetë

Jap lejen që infermierja të aplikojë të mëposhtmet
 

Informacion mbi Doktorin dhe Siguracionin

Doktori
Numri i Telefonit të Doktorit
Siguracioni Mjekësor
Numri i Policës së Siguracionit Mjekësor
Dentisti
Numri i Telefonit të Dentistit
Siguracioni Dentar
Numri i Policës së Siguracionit Dentar

Mjekimet

Hiq
Ilaçe
Dosa e Mjekimit
Hiq
Ilaçe
Dosa e Mjekimit
Hiq
Ilaçe
Dosa e Mjekimit
Hiq
Ilaçe
Dosa e Mjekimit
Hiq
Ilaçe
Dosa e Mjekimit
Hiq
Ilaçe
Dosa e Mjekimit
Shto Mjekim
Përjashtimi nga Vaksinimi
Konsensusi për Transport Mjekësor
Pyetësor që Kërkohet nga Shteti
A jeni Hispanik apo Latin?


Cilës race i përkisni? (seleksiononi çdo opsion të aplikueshëm)


Shkolla e Fundit që Ka Ndjekur
Emri i Shkollës
Qyteti
Shteti/Vendi
Individualized Education Program
504
Shërbimet për Personat me Anglishte të Kufizuar
Status Emigranti
Nën Kujdestarinë e Shtetit
A ka ndjekur nxënësi më parë Beverly Public Schools?
Emri i shkollës në Beverly

Datat kur e ka ndjekur

A është përjashtuar nxënësi?
A është akuzuar ndonjëherë nxënës për ndonjë krim?
Anketë mbi Gjuhën që Përdoret në Shtëpi
Rregulloret e Departamentit të Arsimit Fillor dhe Nëntëvjeçar në Massachusetts kërkojnë që të gjitha shkollat të kenë informacion mbi gjuhën/t që flitet/n në shtëpitë e nxënësve në mënyrë që të identifikohen nevojat specifike të gjuhës. Ky informacion është thelbësor që shkollat të ofrojnë mësim të kuptimshëm për të gjithë nxënësit. Nëse në shtëpi flitet gjuhë tjetër përveç anglishtes, Distriktit i kërkohet të kryejë vlerësime të mëtejshme të fëmijës suaj. Ju lutemi na ndihmoni t’i përmbahemi kësaj kërkese të rëndësishme duke iu përgjigjur pyetjeve të mëposhtme. Ju faleminderit për ndihmën tuaj.
Vendi i Origjinës
Data e Regjistrimit të parë në shkollë në ShBA
A ka përfunduar fëmija juaj tri (3) vite akademike shkolle në një shtet të Shteteve të Bashkuara?
Cila është/janë gjuha/ët amtare e çdo prindi/kujdestari?
Në cilën/at gjuhë i flitet fëmijës suaj (përfshi të afërmit: gjyshërit, xhaxhallarët/dajallarët, hallat/tezet, ej... dhe ofruesit e shërbimeve)
Në cilën gjuhë foli dhe kuptoi fëmija juaj për herë të parë?
Cilën gjuhë përdorni më shumë me fëmijën tuaj?
Cilat gjuhë të tjera di fëmija juaj? (seleksiononi çdo opsion të aplikueshëm)
Cilat gjuhë të tjera përdor fëmija juaj?
A do t’ju duhet informacion i shkruar në gjuhën tuaj amtare nga shkolla?
A do t’ju duhet një përkthyes në takimet Prind-Mësues?
Akti Mckinney-Vento për Arsimimin e Personave të Pastrehë
Akti Mckinney-Vento për Ndihmën në Arsimimin e Personave të Pastrehë është hartuar për të siguruar të drejtat për arsim dhe mbrojtje për nxënësit e pastrehë. Të pastrehë quhen fëmijët dhe të rinjtë që “nuk kanë një rezidencë fikse, të rregullt dhe të përshtatshme për të kaluar natën”.

Në përputhje me udhëzimet e Departamentit të Arsimit Fillor dhe Nëntëvjeçar në Massachusetts, Beverly Public Schools u ofrojnë nxënësve të pastrehë dhe të rinjve të pashoqëruar trajtim të veçantë së bashku me akses në të njëjtin arsimim publik falas dhe të përshtatshëm (dhe të mundësive që pasojnë) që u sigurohet të gjithë fëmijëve dhe të rinjve në Beverly. Distrikti do t’i regjistrojë nxënësit e pastrehë edhe nëse nuk kanë dokumentet e kërkuara për regjistrim si dokumentet nga shkolla të mëparshme, dosje mjekësore ose prova për rezidencën. Nxënësit e pastrehë dhe të rinjtë e pashoqëruar do të kenë të drejtë për ushqim falas dhe me çmim të reduktuar në shkollë, transport, shërbime të gjuhës angleze, shërbime profesionale dhe teknike, shërbime për nxënësit e talentuar, arsimim të veçantë, të gjitha aktivitetet jashtë shkollore, dhe shërbime të Titullit 1.
A keni rezidencë fikse, të rregullt dhe të përshtatshme për të kaluar natën?
Nëse jo, ju lutemi seleksiononi opsionin që përshkruan më mirë rezidencën tuaj kryesore të natës
Sondazh mbi Programet e Fëmijërisë së Hershme
Një Program i Fëmijërisë së Hershme është pjesëmarrja në një kurs parashkollor në një shkollë publike, kujdes për fëmijë/parashkollor i licensuar me bazë në komunitet dhe/ose familje që kujdesen për fëmijë, për një muaj ose më shumë.
A ka marrë pjesë fëmija juaj në të paktën një program formal të fëmijërisë së hershme (p.sh. Ofrues/programe) që nga shtatori 2020 (kur fëmija juaj ishte 4 vjeç)?
Nëse nuk e dini, a mori pjesë fëmija juaj në një program CFCE ose PCHP?
Mos vazhdoni më tutje nëse fëmija juaj nuk ka ndjekur një program të fëmijërisë së hershme këtë vit (2020-2021)
Cilin/ët lloj programi/esh të fëmijërisë së hershme ka ndjekur fëmija juaj që nga shtatori 2020 (kur ishte 4 vjeç)?
Gjatë këtij viti (shtator 2020 - gusht 2021), sa herë në javë mesatarisht kaloi/do të kalojë fëmija juaj në një program/e të fëmijërisë së hershme?
Dokumentet për Regjistrimin

Nëse zgjidhni të mos i dorëzoni këto dokumente së bashku me regjistrimin online, regjistruesi do t’ju kontaktojë për dokumentet e kërkuara

Një certifikatë origjinale lindjeje me vulë. Në datë 31 gusht 2021 fëmija duhet t’i ketë mbushur 5 vjeç.

Dy lloj dokumentesh që provojnë rezidencën në Beverly Klikoni këtu për listën e dokumenteve të pranueshme


Karta e Axhornuar e Imunizimit / Prova të Ekzaminimeve Mjekësore

Politikat
Procedura e Përdorimit të Pranueshëm
Klikoni këtu për Procedura e Përdorimit të Pranueshëm
Diskriminimi/Ngacmimet Sipas Moshës
Klikoni këtu për Diskriminimi/Ngacmimet Sipas Moshës
Leja nga BPS për Video/Media
Klikoni këtu për Leja nga BPS për Video/Media
Administrimi i Mjekimit
Klikoni këtu për Administrimi i Mjekimit
Konsensusi për Medicaid
Klikoni këtu për Konsensusi për Medicaid
Konfirmimi i Kontrollit të Përditshëm të Simptomave të Nxënësit
Klikoni këtu për Konfirmimi i Kontrollit të Përditshëm të Simptomave të Nxënësit
Informuese
Me dorëzimin e këtij formulari konfirmoj që informacioni i dhënë në këtë formular është i saktë.
Emri i Prindit/Kujdestarit::